Lời bài hát เป็นเกียรติหลาย – มนต์แคน แก่นคูน | เป็นเกียรติหลาย Lyrics

Rate this post

Bài hát เป็นเกียรติหลาย của มนต์แคน แก่นคูน ra mắt vào 30/06/2022. Bài hát mang nghĩa là nhiều vinh dự, vinh dự cho anh khi được yêu em, được quen biết em, được đau lòng vì em, được hi sinh vì em. Và giờ vì hạnh phúc của em anh cũng chấp nhận ra đi. Bài hát tình yêu đau lòng khi phải lùi bước để người mình yêu được ở bên hạnh phúc của mình. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát เป็นเกียรติหลาย – มนต์แคน แก่นคูน | เป็นเกียรติหลาย Lyrics

1. MV เป็นเกียรติหลาย

2. Lời bài hát เป็นเกียรติหลาย

ความฮักที่สมหวัง ยกให้เจ้าทุกอย่างน้องหล่า
อกหัก ถืกถิ่มป๋า น้ำตามันเหมาะแล้วล่ะกับอ้าย
มื้อแต่ง มีหยังให้ส่อย บอกอ้ายเด้อ บ่ต้องเกรงใจ
ให้อ้ายได้เฮ็ดเพื่อเจ้าเทือสุดท้าย
สำหรับความเสียใจ อ้ายบ่เป็นหยังดอกนะ

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า
คันแมนตายกะตาหลับแล้ว คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

ฮักเขา แพงเขา หนักหรือเบาให้เจ้าก้าวผ่าน
เบิ่งกัน แงงกัน ทำหน้าที่ฮักกันหลายหลาย
มื้อใด๋อยากกินข้าวป่า กะจั่งพาเขามายามอ้าย
ฮักแพงคือเก่า บ่ว่าฐานะใด๋ อ้ายกะคืออ้าย เต็มใจเสมอมา

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า
คันแมนตายกะตาหลับแล้ว คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

โอ … ดีใจนำเด้อน้องหล่า
โอ … อ้ายดีใจนำเด้อ

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า
คันแมนตายกะตาหลับแล้ว คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า
คันแมนตายกะตาหลับแล้ว คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

3. เป็นเกียรติหลาย – Lyrics

4. Hợp âm เป็นเกียรติหลาย

มฮัEmกที่สมหวัDง
ยกให้เจ้Cาทุกอย่างน้องEmหล่า
อกหัEmก ถืกถิ่มป๋Dา
น้ำตาCมันเหมาะแล้วล่ะกับอ้าDย

มื้อแต่Emง มีหยังให้ส่อDย
บอกอ้ายเด้Bmอ บ่ต้องเกรEmงใจ
ให้อ้าDยได้เฮ็ดเพื่อเจ้าเทื่Bmอสุดท้าย
สำหรับควาCมเสียใจ อ้ายบ่เป็นหยังดอกDนาง

เป็นเกียรติหลาCยที่อ้ายได้อกหัDก
เป็นเกียรติคัBmกที่เคยฮักกันสุดหัวEmใจ.. D
ถึงแม้Cบ่อาจพาไปเจ้าฮอดDจุดหมาย
สิหมายชาติไว้Bmว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนตาCย กะตาหลับแล้Dว
คนผู้ฮ้าBmย อยู่แต่ไฮ่ อยู่แต่นEmา
ดีใจAmนำคัก ถึงบ่อาจห้ามBmน้ำตา
กะให้ถือCซะว่า..เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจDอ้าย

ฮักเขEmา แพงเขDา
หนักหรือเบCาให้เจ้าก้าวEmผ่าน
เบิ่งกัEmน แยงกัDน
ทำหน้าที่Cฮักกันหลาย ๆ D

มื้อใด๋Emอยากกินข้าวป่Dา
กะจั่งพBmาเขามายามอ้าEmย
ฮักแพDงคือเก่า บ่ว่าฐาBmนะใด๋
อ้ายกCะคืออ้าย เต็มใจเสมอDมา
โC Dอ.. ดีใจนำเด้อEmน้องหล่า
โC Dอ.. อ้ายดีใจนำเด้Gอ..
ดีใจAmนำคัก ถึงบ่อาจห้าBmมน้ำตา
กะให้ถืCอสาว่า ฮือ.D.
เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจEmอ้าย
ฮักแพAmงคือเก่า บ่ว่าสถานะใด๋D..
อ้ายกะคืออ้าC | Dย.. เต็มใจเสมอมา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *