Lời bài hát Vô Lượng – Masew X Khoi Vu | Vô Lượng Lyrics

Rate this post

Bạn đang đọc: Lời bài hát Vô Lượng – Masew X Khoi Vu | Vô Lượng Lyrics

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
(Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả)
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
(Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả)
(Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả)
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đếThước bát ra da, bồ đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca daÁn tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
3. Vô Lượng – Cover

4. Hợp âm Vô Lượng

Nam mô hắc ra đát na đa ra [G]dạ da nam mô a rị da bà lô [F]yết đế
Thước bát ra da Bồ [Dm]đề tát đỏa bà da
[Am]Ma ha tát đỏa bà da [G]Ma ha ca lô ni ca da
Án tát bàn [F]ra phạt duệ số đát na đát tỏa [Dm]a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *