Lời bài hát Driven – Dolly Parton | Driven Lyrics

Bài hát Driven của Dolly Parton ra mắt vào 04/03/2022. Bài hát là sự truyền tải năng lượng làm chủ bản thân, tin tưởng vào những điều đã lựa chọn, tự tay cầm lấy bánh lái của cuộc đời, điều khiển theo cách bạn muốn. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Driven

2. Lời bài hát Driven

Driven to insanity, driven to the edge
Driven to the point of almost no return
Driven to think awful thoughts, do awful things
But at least I’d like to think I’ve learned
I’m driven, driven to be smarter
Driven to work harder
Driven to be better every day
Driven to keep on and on
To achieve the things I want
I’ll be sorry if I don’t
Make the most of livin’
I, I-I-I-I, I, I-I-I-I, I, I-I-I I’m driven
I’ve got drive
I’ve tried to do more than survive
Reachin’ out to take what life has given
One thing you can say for me is
I, I-I-I-I, I, I-I-I-I, I, I-I-I I’m driven
I-I-I I’m driven
Driven, driven to be smarter
Driven to work harder
Driven to be better every day
Driven, yes, you gotta be
Nothing you cannot achieve
Take the wheel and just believe
That you can change your life
Just say I, I-I-I-I, I, I-I-I-I, I, I-I-I I’m willin’
I, I-I-I-I, I, I-I-I-I, I, I-I-I I’m driven
I’m driven, I’m driven
Driven, willin’
I, I-I-I I’m driven
I, I-I-I I’m driven
Driven…

[Intro]G7 C7

[Verse 1]C7
Driven to insanity, driven to the edge
C7
Driven to the point of almost no return
C7
Driven to think awful thoughts, do awful things
C7
But at least I’d like to think I’ve learned

[Chorus]F7
I’m driven
F7
Driven to be smarter
F7
Driven to work harder
C7
Driven to be better everyday
F7
Driven to keep on and on
F7
To achieve the things I want
F7
I’ll be sorry if I don’t
G7
Make the most of livin’
C7
I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I’m driven

[Bridge]G7
I’ve got drive, I have tried to do more than survive
G7
Reachin’ out to take what life has given
G7
One thing you can say for me is
C7
I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I’m driven

[Fiddle Solo]C7 F7 C7 F7 G7 C7
I’m driven

[Chorus]F7
Driven
F7
Driven to be smarter
F7
Driven to work harder
C7
Driven to be better everyday
F7
Driven, yes, you gotta be
F7
Nothing you cannot achieve
F7
Take the wheel and just believe
G7
That you can change your life
G7
Just say
G7
I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I’m willin’
C7
I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I’m driven

[Outro]C7
I’m driven
C7
I’m driven
C7
Driven
C7
Willin’
C7
I’m driven
C7
I’m driven

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *